O Koalicji – cele, misja

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY jest dobrowolnym zrzeszeniem firm i instytucji zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki, a szczególnie zasad obiegu zamkniętego na każdym etapie prowadzenia działalności. W ramach swojej aktywności Koalicja planuje nie tylko edukować różne grupy interesariuszy, ale w praktyczny sposób inspirować biznes do podejmowania innowacyjnych działań zbliżających Polskę do modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@reconomy.pl   //  tel. +48 506 361 538

Projekt powstał z inicjatywy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, Instytutu Innowacyjna Gospodarka, platformy Dekoeko, Stena Recycyling, oraz firm doradczych CSR Consulting i How To Wear Fair. Koalicja jest otwarta na współpracę z różnymi podmiotami. Będzie działała w oparciu o partnerów publicznych, instytucje (m.in. Ambasada Szwecji, Ambasada Izraela), organizacje pozarządowe (m.in. izby gospodarcze) oraz przedsiębiorstwa, społecznie innowacyjne start-upy i ekspertów zewnętrznych.

 


Strategiczne cele Koalicji RECONOMY:

 • Upowszechnianie idei gospodarki obiegu zamkniętego wśród biznesu, konsumentów i administracji publicznej
 • Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie projektowania innowacyjnych instrumentów wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w szczególności dotyczących włączania w te działania pracowników i klientów
 • Identyfikacja i promocja najlepszych praktyk w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego wśród przedsiębiorstw różnych branż oraz w obszarze polityki publicznej na poziomie centralnym i lokalnym
 • Stworzenie platformy wymiany wiedzy, inspiracji i wspólnego działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego dla firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, start-up’ów, przedsiębiorstw społecznych, projektantów i konsumentów

 

Działania podejmowane w ramach Koalicji:

 • Międzynarodowa konferencja (raz w roku) na temat gospodarki obiegu zamkniętego, z prezentacją najlepszych w tym zakresie praktyk z Polski i ze świata, umożliwiająca identyfikację barier i wypracowanie właściwych instrumentów efektywnego wdrażania
 • Spotkania „okrągłego stołu” (2x w roku), wypracowujące wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i innymi partnerami publicznymi zachęty i mechanizmy wpływające na szybszy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego
 • Przygotowanie corocznego raportu analizującego sytuację w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, będącego podsumowaniem wniosków płynących z różnych form dialogu
 • Stworzenie warunków do aktywnego udziału ekspertów z firm partnerskich i instytucji w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych związanych z gospodarką obiegu zamkniętego
 • Wsparcie w ramach tzw. upcyklingu marki wykorzystywania generowanych przez firmy odpadów w procesie tworzenia nowych, użytecznych produktów, materiałów promocyjnych – dotyczące projektowania, wytwarzania, promocji i sprzedaży
 • Wsparcie w procesie szkolenia kadry menedżerskiej, edukacji pracowników, konsumentów i kontrahentów firm partnerskich w różnych obszarach gospodarki obiegu zamkniętego, twórczego upcyklingu i komunikacji z interesariuszami

 

 

News

Laureaci Stena Circular Economy Award

Wykorzystanie odpadów w postaci zużytej ziemi na produkt uboczny, edukacja ekologiczna jak po [...]

2018-03-23
News

Raport "W kierunku gospodarki cyrkularnej"

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego raportu Fundacji Instytut Innowacyjna Gospodarka.

2018-03-21
News

Zaproszenie na debatę i prezentację raportu nt. GOZ

W imieniu Instytutu Innowacyjna Gospodarka i Koalicji rECOnomy zapraszamy na inaugurację raportu

2018-03-05
News

Raport 2017 Gospodarka obiegu zamkniętego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Koalicji Reconomy 

2017-11-23

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. Circular Economy) to nowoczesna koncepcja tworzenia wartości poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów. Pozwala na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów dzięki takim zmianom na wszystkich etapach cyklu życia produktu, które umożliwiają powtórne wykorzystanie użytych materiałów tworzące nową wartość. Popularne określenie odwołuje się do dawania drugiego, ciekawszego życia zużytym produktom.

To podejście, rozwijane od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, wykorzystuje wiele znanych koncepcji naukowych, m.in. ideę obiegu „od kołyski do kołyski” (cradle-to-cradle), ekologię przemysłową (industrial economy), ekonomię współpracy (collaborative economy), upcycling design, strategie wydajności zasobów, wizję społeczeństwa recyklingu, zasady zrównoważonej produkcji i konsumpcji.


Gospodarka obiegu zamkniętego jest aktualnym priorytetem polityki gospodarczej Komisji Europejskiej na rok 2016, którego realizacja ma prowadzić do wspierania innowacyjności społecznej i konkurencyjności europejskiej gospodarki, dając szanse na stworzenie wielu wartościowych miejsc pracy i pozwalając jednocześnie zachować cenne zasoby naturalne. Jest ważnym krokiem w realizacji zasad odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.

 

Korzyści płynące z wdrożenia gospodarski obiegu zamkniętego:

 • oszczędności dla przedsiębiorstw – szacowane na 600 mld Euro
 • 2-4% zmniejszenie emisji Co2
 • Tworzenie nowych miejsc parcy
 • Zmniejszenie wykorzystania surowców naturalnych i mniejsza ilość odpadów
 • Tworzenie nowych modeli biznesowych

 

 

 

Inicjatorzy Koalicji

INGOS

Instytut Innowacyjna Gospodarka jest organizacją pozarządową, która działa w obszarze rozwoju, wdrażania i promocji nowoczesnych technologii oraz innowacji. Instytut wspiera innowacje i innowacyjność tworząc platformę wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, instytucjami naukowymi, biznesem i start-upami. Identyfikuje bariery, które spowalniają wdrożenie nowoczesnych technologii wypracowując jednocześnie skuteczne rozwiązania je przełamujące.

 

 

Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego

Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych jest obecnie ośrodkiem badań i studiów na rzecz rozwoju etyki biznesu i innowacji społecznych w Polsce, miejscem spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania tyleż skutecznego, co społecznie odpowiedzialnego biznesu. Nawiązuje do najlepszych polskich tradycji naukowych i gospodarczych, jednocześnie korzystając z doświadczeń światowych liderów etyki i odpowiedzialności biznesu.

prof. Bolesław Rok - profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, koordynator wspólnych z Deloitte studiów podyplomowych “CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w ALK, założyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członek Rady Programowej UN Global Compact. Ekspert w dziedzinie CSR, etyki biznesu, circular economy.

DEKOEKO.COM

Dekoeko.com to platforma sprzedażowo - społecznościowa, która konsoliduje i rozwija rynek produktów upcyklingowych, etycznych i ekologicznych w Polsce. Wspieramy firmy i organizacje w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie twórczego upcyklingu, recyklingu, eko marketingu. Działamy systemowo i komplementarnie oferując naszym Klientom pełen zakres wsparcia obejmującego: przetwarzanie materiałów odpadowych w produkty użyteczne, aktywizację ekologiczną marek – od pojedynczych warsztatów recyklingowych po systemowe rozwiązania w nurcie eko, upcykling marki czy programy ekologiczne i edukacyjne dla firm. Budujemy świadomość konsumencką dotyczącą upcyklingu i ekologii, inspirujemy i edukujemy.

Agata Frankiewicz - CEO platformy Dekoeko.com, autorka innowacyjnego programu „Upcykling Marki”, aktywnie promuje i wdraża trend upcyklingu na rynku polskim.
Od kilkunastu lat profesjonalnie zajmuje się promocją marek. Pracowała w największych agencjach reklamowych w Krakowie i Warszawie jako account manager oraz account director dla kluczowych klientów korporacyjnych. Ukończyła Zarządzanie międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, studia podyplomowe Psychologia reklamy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim.  W 2012 roku stworzyła platformę Dekoeko.com promującą upcykling, zrównoważony design i ekologię. Współpracuje z biznesem w zakresie aktywizacji ekologicznej marek i nowatorskiej oferty „Upcykling Marki”.

STENA RECYCLING

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. W oparciu o wiedzę ekspercką oraz wieloletnie doświadczenia w gospodarowaniu odpadami, jest partnerem dla firm reprezentujących różne branże przemysłu od motoryzacyjnej, elektronicznej po spożywczą oraz dla drukarni, centrów logistycznych i sieci handlowych. Poprzez innowacyjne podejście do procesu gospodarowania odpadami znajduje rozwiązania, które prowadzą do lepszego zarządzania zasobami firmy i zwiększenia poziomu wartości odzyskiwanych surowców.

Aleksandra Surdykowska - PR & Marketing Manager w Stena Recycling Polska - firmie specjalizującej się w kompleksowych rozwiązaniach w dziedzinie gospodarowania odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Odpowiedzialna za komunikację, działania marketingowe i aktywności związane z realizacją strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Wcześniej związana z agencjami public relations oraz firmami i organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w tworzeniu i wdrażaniu działań CSR. Ukończyła Socjologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe "CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu" w ALK.

CSR CONSULTING

CSR CONSULTING specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Od ponad 10 lat wspiera największe firmy w Polsce  w budowaniu pozycji lidera CSR. Istotę tych działań najlepiej oddaje misja firmy: „Inspirujemy naszych klientów do odpowiedzialnych rozwiązań”. CSR Consulting pomaga swoim klientom zrozumieć kontekst działań CSR w oparciu o badania i raporty oraz inspirowanie do działania poprzez eksperckie fora wymiany wiedzy.

Małgorzata Greszta - Partner Zarządzający w CSR Consulting, odpowiedzialna za realizację usług doradczych. Ekspert w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju - zawodowo związana z tematem od ponad 16 lat. Realizowała projekty doradcze dla szerokiego grona największych firm w Polsce.  Inicjatorka licznych inicjatyw edukacyjnych w obszarze CSR na rynku polskim.  Współautorka badania i raportu Barometr CSR. Inicjatorka programu „SDGs w praktyce”.

HOW TO WEAR FAIR

How To Wear Fair to blog poświęcony odpowiedzialności konsumenckiej w branży odzieżowej. Jest odpowiedzią wyzwania rynkowe oraz pytania jakie stawia sobie coraz więcej konsumentów. Rosnące grono czytelników to ludzie, dla których ważny jest zrównoważony rozwój oraz kwestie związane z odpowiedzialnością konsumencką.  Autorka wierzy, że era hiperkonsumcjonizmu powoli dobiega końca i która będzie wypierana przez świadomych konsumentów. Konsumenckie przebudzenie bardzo wyraźnie widać już społeczeństwach zachodnich, ale powoli także w Polsce.

dr Marta Karwacka - Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką CSR i współpracy międzysektorowej, laureatka konkursu Verba Veritatis, autorka książki „Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu”. W 2014 roku włączona do grona ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pracuje przy projektach doradczych i badawczych dla korporacji, wykłada na uczelniach wyższych, należy do zespołu redakcyjnego branżowego magazynu Kompendium CSR. Od kilku lat pasjonuje się zagadnieniem świadomych konsumentów. Jest autorką bloga How To Wear Fair.