ile kosztuje wizyta u notariusza?

Podstawowym zadaniem, jakim trudnią się notariusze jest nadawanie mocy prawnej wybranym dokumentom. Niemniej jednak, mimo iż nierzadko dokumenty mają charakter państwowy, to notariusz jest urzędnikiem działającym na własnych zasadach, dlatego za usługi notarialne trzeba płacić. Zarówno zasady pracy notariuszy, jak i cenny usług określa ustawa Prawo o notariacie z 1991 r. Bazując na tym dokumencie można zdefiniować postać notariusza, a więc notariusz to osoba zaufania publicznego, która korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom i urzędnikom publicznym.

Według w określonych zasad, urzędnik tego typu oferuje swoje usługi w kancelarii notarialnej, może prowadzić tylko jedną taką kancelarię. Zdarzają się sytuacje, w których osoba notariusza nie jest wymagana, bowiem niektóre czynności mogą dokonywać zastępcy lub aplikanci notarialni działający w imieniu notariusza. Zazwyczaj dokumenty sporządzone są w języku ojczystym, jednak istnieje możliwość tworzenia dokumentu również w języku obcym, w takich sytuacjach od notariusza wymaga się uprawnień tłumacza przysięgłego lub korzystają z jego pomocy. Mimo iż ogólne zasady dotyczące cen usług notarialnych są określone przez prawo, to cennik tych usług opiera się na nim w luźny sposób. Parafrazując treść prawa, chodzi tu o narzucone jedynie maksymalne stawki usług, a więc ceny usług notarialnych zależne są od indywidualnych ustaleń kancelarii. Nieodłącznym terminem związanym właśnie z cennikiem są tzw. taksy notarialne czyli maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy za daną czynność, jednak mogą one ulec zmianie w drodze negocjacji, ważna jest jednak wartość przedmiotu, którym ma zająć się funkcjonariusz. Maksymalne stawki taksy notarialnej zostały określone w 2004 roku w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, pragniemy przedstawić kilka z nich, związanych z najczęściej sytuacjami spotykanymi w kancelarii notarialnej:

- przy umowie zamiany

– najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy

- przy działach

– ogólna wartość majątku podlegającego działowi

- przy licytacjach i przetargach

– cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu

- przy losowaniach nagród

– wartość wylosowanych nagród

Jeśli jednak znana jest wartość przedmiotu umowy, a więc na przykład nieruchomości, to stawka taksy, jest proporcjonalna do tej wartości. Nie zawsze jednak praca notariusza odbywa się w siedzibie, w takich sytuacjach stawka usług rośnie, jednak i ona jest regulowana przez przepisy. Opłata liczona jest od każdej godziny niezbędnej do dokonania danej czynności od momentu, w którym notariusz opuści swoją kancelarię aż do czasu powrotu do niej. Jeśli w grę wchodzi czynność, która wymaga całego dnia, to stawka godzinna 50 zł, w godzinach nocnych 100 zł. Z opłaty notarialnej może być zwolniony ten, kto wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Wtedy powinien wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia wynagrodzenia notariusza.

Partnerem wpisu jest kancelaria notarialna w Krakowie

Możliwości zasięgu działania notariusza, są bardzo szerokie, jednak maksymalny koszt jest określony, dlatego waro zapoznać się z cennikiem usług za wybrane dokumenty:

- umowa majątkowa małżeńska - 400 zł

- testament - 50 zł

- testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł

- testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł

- odwołanie testamentu - 30 zł

- zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł

- zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł

- pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł