notarialny rejestr testamentów

Notarialny Rejestr Testamentów w skrócie NORT, jest prowadzony przez spółkę Rejestry Notarialne Sp. z o.o. w Warszawie, na podstawie decyzji samorządu notarialnego. Intencją jego działania jest dokładna rejestracja testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego oraz oddanych na przechowanie do kancelarii testamentów pisemnych, a tym samym zabezpieczenie przed nieujawnieniem, lub ujawnieniem z opóźnieniem. Jego ważną cechą jest możliwość wyszukania kancelarii notarialnej w której spisano testament i dostęp do jego oryginału, gdy nie można inaczej ustalić miejsca przechowywania.

Rejestr zawiera testamenty, wprowadzone tam na życzenie przyszłego spadkodawcy. Jego zarejestrowanie jest bezpłatne i nie wpływa na ważność samego testamentu. Usunięcie z rejestru jest możliwe w każdym czasie bez podawania przyczyny, tak samo jak unieważnienie testamentu.

W rejestrze nie ujawnia się treści testamenty, jedynie fakt rejestracji i adres kancelarii sporządzenia. Ujawnienie może nastąpić wyłącznie po śmierci spadkodawcy na podstawie aktu zgonu lub równoważnego dokumentu. Wniosek w tym zakresie może zgłosić każdy, zapoznać zaś z treścią testamentu jedynie osoba uprawniona lub wykazująca interes prawny.

Wyszukiwanie w rejestrze można przeprowadzić w dowolnej kancelarii notarialnej i jest płatne. Kończy się wydaniem wypisu z protokołu poszukiwań testamentu. Kwota za tą usługę waha się od 100 do 150 złotych.

Zapytania o testament mogą być kierowane nie tylko do polskiego rejestru NORT, ale także do rejestrów zagranicznych uczestniczących w wymianie informacji w ramach Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów (ARERT). Rejestry takie prowadzą m. in.: Belgia, Estonia, Francja, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Holandia, Rumunia i Rosja. Ilość państw wymieniających informacje o testamentach w ramach ARERT stale rośnie. W celu uzyskania informacji z rejestru można także zwrócić się do notariusza urzędującego w jednym z wcześniej wymienionych państw. 

Partner merytoryczny wpisu: https://www.notariusz-wajda.pl/zakres-uslug/spadki-testamenty/