Tworzenie, funkcjonowanie, łączenie, organizacje, podział czy przekształcenie spółek handlowych w Polsce reguluje Kodeks spółek handlowych, dzieląc je na spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych należą spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Do tych drugich natomiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne. W zakresie obowiązków notariusza znajduje się protokołowanie posiedzeń zarządów spółek, a także sporządzanie umów spółek i protokołowanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek.

Kiedy przyda nam się pomoc notariusza?

Do notariusza najlepiej udać się już na etapie przygotowywania umowy spółki. W umowie spółki zawartej w formie aktu notarialnego wkładami do spółki niekoniecznie muszą być pieniądze, a w samej umowie możemy ustalić odmiennie udział w zysku, w stosunku do rozkładu głosów w spółce. Podpisując umowę spółki u notariusza, możemy ustalić obowiązek dopłat i powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Na etapie przygotowania takiej umowy u notariusza, możemy również zastrzec, że prawa w spółce nie podlegają dziedziczeniu. Warto pamiętać, że umowy zawierane są nie na czas pokoju, a na czas wojny. Dlatego, nawet jeśli dotychczasowa współpraca z naszym partnerem biznesowym przebiegała pomyślnie, warto spisać umowę regulującą możliwie wszelkie sporne punkty.

Co powinny zawierać umowy spółek?

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki jawnej powinna zawierać nazwę firmy i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, a także przedmiot działalności spółki i czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. W przypadku umów partnerskich niezbędne jest także, aby znalazły się zapisy odnośnie określenia wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki i przedmiotu działalności spółki. Powinny znaleźć się także nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Podobne zapisy powinny znaleźć się także w pozostałych spółkach osobowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jej kapitał zakładowy powinien wynosić minimum 5000 złotych i wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, są oni zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki i wysokość kapitału zakładowego. Powinny się znaleźć zapisy stwierdzające czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, a także należy wskazać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. W przypadku spółki akcyjnej, jej statut powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie i nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Zgody na zawiązanie takiej spółki, brzmienie statusu i objęcia akcji można potwierdzić zarówno w jednym, jak i w kilku aktach notarialnych. Przygotowanie tych umów przez notariusza daje nam pewność legalności wszelkich zapisów zawartych w umowie, a także lepiej zabezpiecza interesy stron, niezależnie od typu spółki, jaki decydujemy się zawiązać.