W świetle polskiego prawa fundacje tworzone są w celach społecznie lub gospodarczo użytecznych, a ich status reguluje ustawa o fundacjach. Mogą być one zawiązane przez osoby fizyczne bez względu na ich obywatelstwo i miejsce zamieszkania, bądź osoby prawne mające siedzibę za granicą. Sama siedziba fundacji, powinna jednak mieć siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W toku rejestracji fundacji nie obejdzie się bez wizyty u notariusza, w celu złożenia stosownego oświadczenia.

W sytuacji, w której ustanowienie fundacji nie zostało zapisane w testamencie, takie oświadczenie woli musi złożyć przed notariuszem fundator, w formie aktu notarialnego. Zgodnie z ustawą o fundacjach, fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Mogą to być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

Zadaniem fundatora jest ustanowienie statutu fundacji, określającego jej nazwę, siedzibę i majątek, a także cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, dlatego należy pamiętać o złożeniu wniosku o rejestrację fundacji do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę fundacji.

Prowadzenie działalności przy pomocy fundacji umożliwia osiągnięcie pewnych korzyści podatkowych, gdyż dochody fundacji zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie obejmuje jednak wyłącznie te środki, które zostaną przeznaczone na cele statusowe. Ponadto osoby fizyczne mogą od dochodów odliczyć darowizny przekazane fundacjom mającym status organizacji pożytku publicznego. Cały proces rejestracji fundacji trwa zwykle od 1 do 3 miesięcy. Warto skorzystać z porady notariusza, aby poprawnie dopełnić wszelkie formalności związane z rejestracją planowanej fundacji. Polskie prawo dobrze reguluje funkcjonowanie fundacji – ma to zapobiec defraudacji pieniędzy i oszustwom podatkowym. Wizyta u radcy prawnego i notariusza pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości związane z rejestracją fundacji.