Notariusz, jako prawnik dokonuje szeregu czynności, mających na celu uregulowanie prawne kwestii między stronami. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem o notariacie, mają charakter dokumentu urzędowego. Jakie sprawy możemy załatwić u notariusza?

Zgodnie z prawem wizyta u notariusza jest obowiązkowa w przypadku spraw związanych z przeniesieniem własności lokalu. Dotyczy to przede wszystkim kupna i sprzedaży nieruchomości, spadków i darowizn, ustanowienia użytkowania wieczystego czy najmu okazjonalnego. Jeśli zajdzie sytuacja, w której zgubimy lub zniszczymy umowę notarialną, możemy poprosić notariusza o przygotowanie duplikatu. Wszystkie dokumenty są bowiem wprowadzane do rejestru notarialnego.

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie do czynności notarialnych możemy zaliczyć:

• Sporządzanie aktów notarialnych i poświadczenia dziedziczenia. Notariusz ma również prawo do podejmowania czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego.

• Sporządzanie poświadczeń, protestów, weksli i czeków.

• Spisywanie protokołów • przyjmowanie na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych.

• Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także projektów akt czy oświadczeń.

• Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księgę wieczystą.

W obowiązkach notariusza leży udzielenie stronom wszelkich wyjaśnienie na temat dokonywanych czynności. Przygotowane akta notarialne i inne dokumenty muszą być zredagowane w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Za dokonywane czynności notariusze pobierają tzw. taksę notarialną. Maksymalną stawkę wspomnianej opłaty określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku. Taksa notarialna to wynagrodzenie notariusza, stanowiące jedyny przychód kancelarii. Od powyższej opłaty notariusz jest zobowiązany uiścić podatek od towarów i usług (VAT) we właściwym dla niego urzędzie skarbowym.

Często podejmując czynności prawne związane z czynnościami cywilno-prawnymi, darowiznami czy wpisami do ksiąg wieczystych, obywatel jest zobowiązany do zapłacenia określonego podatku. Wspomnianą daninę pobiera notariusz, nie pobierając przy tym żadnej prowizji. Cała kwota trafia więc do odpowiedniego organu zajmującego się sprawą.