​Zgodnie ze swoim statusem prawnym notariusz jest tak zwaną osobą zaufania publicznego korzystającą z tych uprawnień, które przysługują funkcjonariuszom publicznym. Lista zadań, jakie ma do zrealizowania, jest dość długa, jednym z najważniejszych jest jednak zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa, ale również pewności obrotu prawnego.

Osoby wykonujące zawód notariusza robią to zgodnie z przepisami ustawy znanej jako Prawo o notariacie. Działają przy tym w ramach kancelarii notarialnych. Ustawa przewiduje, że osobą odpowiedzialną tak za powołanie notariusza, jak i wyznaczenie siedziby jego kancelarii jest Minister Sprawiedliwości, choć zawsze odbywa się to na wniosek osoby zainteresowanej. Oczywiście, nie każdy może zostać notariuszem, a ustawa szczegółowo definiuje wymagania, jakie stawia się przed osobami, które wykonują ten zawód. W pierwszej kolejności jest to wymóg posiadania polskiego obywatelstwa oraz korzystania z pełni praw tak cywilnych, jak i obywatelskich, nie bez znaczenia jest jednak również nieskazitelny charakter, to właśnie on gwarantuje bowiem prawidłowe wykonywanie zawodu.

Warunkiem jest też ukończenie wyższych studiów prawniczych oraz odbycie aplikacji notarialnej, złożenie egzaminu notarialnego oraz przynajmniej dwuletnia praca w charakterze asesora notarialnego. Osoba starająca się o wykonywanie tego zawodu powinna mieć też ukończone 26 lat. Czynności, które są dokonywane z udziałem notariusza zyskują status dokumentów urzędowych, sam notariusz ma zaś obowiązek czuwania nad zabezpieczeniem praw i interesów tak stron czynności, jaki i osób trzecich.