Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest osobą, której rolą jest sporządzanie dokumentów wysokiej wagi i szczególnego typu. Najczęściej takie dokumenty dotyczą transakcji związanych z nieruchomościami oraz spadków i darowizn. Wielokrotnie notariusz tworzy dokument, który potwierdza zgodność wyciągów, kopii i odpisów z oryginałem lub stwierdza założenie spółki akcyjnej. Wszystkie czynności wykonywane w związku z dokumentami przez notariusza winny być zapisane w księdze notarialnej.
To do notariusza należy obowiązek dopilnowania, aby przewidziane prawem wymagania były spełnione. Notariusz składa podpis na sporządzonym dokumencie, po złożeniu podpisów przez strony, których dokument dotyczy.

Notariusz może również sporządzać protokoły z walnych zgromadzeń spółki oraz dokumenty związane ze zdarzeniami w organizacjach społecznych. Może on również przechowywać dokumenty. Papiery wartościowe, czeki i weksle przekazane na przechowanie notariuszowi są przez niego składane na odpowiednim koncie, utworzonym specjalnie do tego celu. 

Jaka jest charakterystyka pracy notariusza?

Praca notariusza jest pracą indywidualną. Odbywa się ona w kancelarii notarialnej, sporadycznie – na przykład w wypadku bliskiej perspektywy śmierci – notariusz dojeżdża do klienta.W pracę notariusza wpisane jest zachowanie tajemnicy notarialnej i pełne przestrzeganie prawa. Notariusz odpowiada swoim majątkiem za uchybienia w swojej pracy.

Praca notariusza podlega okresowemu nadzorowi izby notarialnej, a nadrzędny nadzór nad notariuszami należy do Ministra Sprawiedliwości. 

Jak zostać notariuszem?

Droga do stania się notariuszem nie jest prosta. Zaczyna się ona od pięcioletnich, jednolitych studiów prawniczych. Następnym krokiem jest ukończenie aplikacji notarialnej – u notariusza-pracodawcy kandydata lub notariusza wyznaczonego przez izbę notarialną. Zdanie kończącego aplikację notarialną egzaminu notarialnego pozwala rozpocząć staż na stanowisku asesora. Zakończenie stażu otwiera drogę do starań o nominację notarialną. Dopiero po uzyskaniu tejże możliwe jest otwarcie własnej kancelarii notarialnej.
Od notariusza wymaga się całkowitej bezstronności, uczciwości i dyskrecji, a także wyśmienita znajomość różnorodnych przepisów prawa – praca notariusza wiąże się z wieloma odmiennymi sytuacjami życiowymi i koniecznością odpowiedniego zinterpretowania ich z prawnego punktu widzenia. W związku z ciągłym kontaktem z ludźmi, nieodzowne są także komunikatywność i umiejętność postępowania z ludźmi. 

Gdzie może pracować notariusz?

Notariusz może pracować wyłącznie w swojej własnej kancelarii notarialnej lub w kancelarii notarialnej innego notariusza.