W pewnych sprawach sądowych będzie można działać tylko i wyłącznie przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem takim może być wtedy adwokat albo radca prawny. W procesie cywilnym pełnomocnikiem nie musi być koniecznie adwokat czy radca prawny. Są takie sprawy, których przedmiotem jest własność przemysłowa i wtedy może występować rzecznik patentowy a także osoba, która będzie sprawowała zarząd majątkiem oraz interesami strony a także osoby, które pozostają z daną stronę w stosunku zlecenia. Rodzice, małżonek, współuczestnik sporu czy zstępni strony także mogą występować w sprawie jako pełnomocnik. W pewnych wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że pełnomocnikiem strony musi być albo adwokat albo radca prawny.

Zasadniczo w polskim prawie przewiduje się dwa rodzaje spraw, które wymagają takiego pełnomocnictwa. Będą to sprawy, w których wymagana jest fachowa wiedza a w przypadku pism procesowych będzie występował duży formalizm. Pierwsza grupa to sprawy, które toczone są przed Sądem Najwyższym. Najczęściej takie procesy są wszczęte dlatego, że zostaje wniesiona skarga kasacyjna. W takich przypadkach trzeba dokonywać wszystkich czynności procesowych przy udziale profesjonalnego pełnomocnika. Skargi kasacyjne mają bowiem bardzo formalną wersję i w związku z tym są bardzo trudne do napisania między innymi dla zawodowego prawnika a dla laika praktycznie już nie będą możliwe do przygotowania. Podobnie jest w przypadku tych spraw, które są prowadzone przez Trybunał konstytucyjny. Dlatego przed Trybunałem Konstytucyjnym może występować tylko i wyłącznie adwokat albo radca prawny. Będzie to dotyczyło spraw, w których mają być przeprowadzone rozstrzygnięcia konstytucyjne. Napisanie skargi będzie bowiem wymagało bardzo dobrej znajomości prawa oraz procedury a także wiedzy fachowej na najwyższym poziomie. W takim piśmie będzie się podnosić fakt niekonstytucyjności jakichś przepisów, na których został przygotowany jakiś wyrok albo jakaś decyzja. Dlatego dla zwykłego człowieka, który nie ma prawniczego wykształcenia poszczególne meandry prawa będą bardzo trudne do zrozumienia i zastosowania. Nie zna się bowiem pojęć prawniczych i nie będzie się w stanie znaleźć zależności między przepisami.

Takie skargi konstytucyjne z zasady musi przygotować zawodowy prawnik, który w tym względzie posiada właściwe przygotowanie merytoryczne. Przymus adwokacko - radcowski nie będzie jednak dotyczył przed sądem. Są pewne grupy osób, które zarówno przed Sądem Najwyższym jak i przed Trybunałem Konstytucyjnym mogą występować samodzielnie. Takie możliwości dotyczą między innymi: sędziów, notariuszy, prokuratorów, profesorów prawa, doktorów habilitowanych prawa a także takie osoby, które mają uprawnienia adwokackie bądź też radcowskie. Takie osoby mogą przed instytucjami, o których była mowa występować samodzielnie bez profesjonalnego pomocnika i mogą stać się samą stroną w trakcie prowadzonego przed SN oraz TK procesu.