Doradca restrukturyzacyjny jako neutralny ekspert

Nie jest właściwym twierdzenie, iż doradca restrukturyzacyjny powinien chronić przede wszystkim interesu dłużnika. Jako niezależny ekspert jego rolą jest czuwanie nad właściwym przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego i wszechstronna ochrona zarówno interesów wierzycieli, jak i dłużnika. Co więcej, doradca restrukturyzacyjny w roli zarządcy lub nadzorcy sądowego ma obowiązek składać sędziemu-komisarzowi stosowne, comiesięczne raporty przedstawiające sytuację ekonomiczną dłużnika i stan środków pieniężnych, jego przepływy pieniężne oraz postęp w opracowywaniu planu restrukturyzacyjnego lub jego realizacji. Doradca restrukturyzacyjny winien również udzielać informacji na temat statusu postepowania sądowi i uczestnikom postępowania. Wedle aktualnych przepisów dopuszczona jest elastyczna forma komunikacji: komunikowanie się między doradcą restrukturyzacyjnym a sędzią-komisarzem może przebiegać nie tylko poprzez kontakty pisemne, ale też bezpośrednie, mailowe i telefoniczne.

Doradca restrukturyzacyjny jest odpowiedzialny za szkody, które spowodował w związku ze sposobem wykonywania przez siebie zadań wchodzących w jego kompetencje. Dlatego istnieje ustawowy obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.
Trzeba jednak pamiętać, że doradca restrukturyzacyjny ponosi tylko ograniczoną odpowiedzialność w kwestii weryfikacji przekazywanych przez dłużnika informacji. To dłużnik jest obciążony odpowiedzialnością za przekazywanie fałszywych informacji, chociaż doradca restrukturyzacyjny powinien zweryfikować uzasadnienie wątpliwe w kwestii prawdziwości informacje.

Kontrola doradcy restrukturyzacyjnego jest sprawowana przez uczestników postępowania restrukturyzacyjnego oraz sędziego-komisarz. Ci pierwsi mogą wybrać lub zmienić doradcę restrukturyzacyjnego, kompetencje sędziego-komisarza są szersze i należy do nich udzielenie upomnienia oraz nałożenie grzywny w kwocie tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych. Grzywna jest środkiem stosowanym w wypadku rażących uchybień w pracy doradcy restrukturyzacyjnego lub braku poprawy mimo udzielonego upomnienia. Najmocniejszym środkiem, którym dysponuje sędzia-komisarz w stosunku do doradcy restrukturyzacyjnego, jest zawieszenie lub odwołanie z funkcji.

Doradca restrukturyzacyjny to bardzo ważna instytucja w właściwie prowadzonym procesie restrukturyzacyjnym. Jak widać, osoba pełniąca taką funkcję musi być do niej należycie – czyli znakomicie – przygotowana i posiadać wielodziedzinową wiedzę umożliwiającą podjęcie właściwych decyzji, także w sytuacjach bardzo skomplikowanych i kryzysowych.