Z powodu sygnalizowanych przez adwokatów przypadków ograniczeń w realizacji zasady równości broni stron oraz prawa do rzetelnego procesu, w szczególności prawa do obrony, a jednocześnie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach, w których istotną część dowodów stanowią materiały niejawne, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 3 sierpnia 2016 roku wspólnie z Sekcją Prawa i Postępowania Karnego i Sekcją Praw Człowieka działającymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zajęła stanowisko w tej sprawie. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący prawa do rzetelnego procesu oraz zasad równości broni. Przeczytaj go koniecznie!

Możliwe utrudnienia tajnych procesów przed warszawskimi sądami rejonowymi i okręgowymi

Zacznijmy od tego, że napływające informacje dotyczą m.in. sytuacji braku umożliwienia obrońcom odniesienia się podczas posiedzenia w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do okoliczności wynikających z materiałów niejawnych, ze względu na brak dostępności sali zapewniającej właściwą ochronę informacji znajdujących się w takich materiałach. Ponadto warszawscy adwokaci sygnalizują problem z organizacją posiedzeń i rozpraw w Sadach Apelacji Warszawskiej. Musisz wiedzieć, że ograniczony dostęp do specjalnych sal może zdaniem adwokatów uniemożliwić występowanie w roli obrońcy oraz efektywne wykonywanie prawa do obrony i swobodne odnoszenie się do zawartości materiału dowodowego.

Znaczenie dla ochrony praw człowieka!

Warto wspomnieć o tym, że problem według Palestry ma duże znaczenie dla ochrony praw człowieka, w tym prawa do rzetelnego procesu i prawa do obrony, szczególnie w przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania. Przede wszystkim liczba spraw, w których materiały niejawne stanowią istotną część materiału dowodowego i skala na jaką materiały te są wykorzystywane, rośnie. Musisz wiedzieć, że jako niedopuszczalne należy uznać sytuacje, w których ograniczenia o charakterze techniczno-organizacyjnym, leżące po stronie Sądów, prowadzą do naruszenia podstawowych uprawnień procesowych stron, w szczególności prawa do rzetelnego procesu i prawa do obrony. Dodatkowo adwokaci zwrócili uwagę na warunki panujące w kancelariach tajnych działających w Sądach Apelacji Warszawskiej oraz występujące ograniczenia w dostępności do tych kancelarii. Bardzo ważna jest także możliwość swobodnego i nieograniczonego dostępu do akt sprawy, w tym do materiałów niejawnych, jest niezbędna dla zapewnienia standardu rzetelnego procesu gwarantowanego przez Konstytucję RP oraz Europejska Konwencję Praw Człowieka. Poza tym Palestra zadeklarowała Prezesom Sądów Apelacji w Warszawie wolę współpracy w rozwiązaniu problemu.