Trzeba przyznać, że notariusz (rejent od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, kim jest osoba notariusza. Przeczytaj go koniecznie!

Zarobki notariusza

Zacznijmy od tego, że notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną. Zwykle taksa notarialna to opłata ustalana rozporządzeniem ministra. Wielkość opłaty jest uzależniona od typu czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej. Ponadto notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które określa maksymalną wysokość stawek za poszczególne czynności, stanowi podstawę do obliczania przez notariusza swoich zysków.

Notariusz przede wszystkim opracowuje akty notarialne oraz projekty aktów

Przede wszystkim notariusz zajmuje się tworzeniem uwierzytelnionych odpisów dokumentów, sporządza protesty weksli i czeków, przechowuje depozyty, przyjmuje oświadczenia dotyczące spadków. Oczywiście do jego zadań należy także poświadczanie własnoręcznego podpisu, potwierdzanie zgodności odpisu, spisywanie protokołów i inne czynności notarialne, mające na celu nadanie dokumentom ważności prawnej. Natomiast miejscem pracy dla notariusza może być jego własna kancelaria notarialna lub kancelaria innego notariusza.

Zakres czynności notarialnych, wykonywanych przez notariusza


Musisz wiedzieć, że zakres czynności notarialnych określa art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie. Otóż notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne,

- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

- sporządza poświadczenia,

- doręcza oświadczenia,

- spisuje protokoły,

- sporządza protesty weksli i czeków,

- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów,

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów,

- sporządza na żądanie stron; projekty aktów oświadczeń, umów, innych dokumentów,

- współpracuje z tłumaczeniami przysięgłymi w zakresie tłumaczenia przysięgłego dokumentów,

- bezpłatnie informuje w zakresie dokonywanej czynności,

- dokonuje czynności notarialnych także poza siedziba Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.